W województwie mazowieckim ruszył program „Aktywizacja zaawodowa osób nieaktywnych zawodowo”.

Projekt „Czas na aktywność!” nr RPMA.08.02.00-14-4283/16 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”.

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU

Projekt jest realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia  2017 roku na obszarze województwa mazowieckiego.

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) wyłącznie biernych zawodowo (nie pracują i nie są bezrobotne), w wieku 30 lat i więcej, należących do grup defaworyzowanych (tj. osoby w wieku powyżej 50 roku życia i/lub osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby niepełnosprawne i/lub kobiety) poprzez udział w:

 • szczegółowej analizie potrzeb i sytuacji zawodowej każdej osoby;
 • pośrednictwie pracy;
 • szkoleniach podnoszących kwalifikacje;
 • stażach pomagających zdobyć doświadczenie.

Na cel główny składają się cele szczegółowe:

 • wskazane potrzeby i zdiagnozowane możliwości doskonalenia zawodowego u 60 UP;
 • opracowane IPD dla 60 UP;
 • nabyte umiejętności w zakresie aktywnego, samodzielnego poszukiwania pracy przez 60 UP;
 • nawiązane kontakty z lokalnymi pracodawcami przez 60 UP;
 • nabyte kwalifikacje zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy przez min. 60% z 60 UP;
 • nabyte praktyczne doświadczenie zawodowe na konkretnym stanowisku pracy przez 60 UP;
 • zbudowane motywacje do zmiany sytuacji społeczno-zawodowej przez 60 UP.

Pomoc udzielona w ramach projektu skierowana jest na zwiększenie efektywnego wykorzystania zasobów na rynku pracy, a mianowicie osób biernych zawodowo będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tak, by w konsekwencji udzielonego wsparcia znalazły zatrudnienie.

ADRESACI PROJEKTU

Projekt „Czas na aktywność!” skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), w wieku 30 lat lub więcej (od dnia 30 urodzin), z obszaru województwa mazowieckiego (uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin),
 • osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie średnim lub zasadniczym zawodowym),
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

W ramach projektu otrzymacie Państwo kompleksowe wsparcie w postaci:

 1. szczegółowej analizy potrzeb i sytuacji zawodowej

wsparcie w ilości 4 godzin (2 spotkania x 2 godziny, w tym:

1 spotkanie x 2 godziny służące przeprowadzeniu analizy sytuacji zawodowej UP oraz opracowaniu/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania,

1 spotkanie x 2 godziny służące przeprowadzeniu badania psychologicznego);

 • zwrot kosztów dojazdu;
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi do lat 7 lub osobą zależną (dla 30% UP);
 1. pośrednictwa pracy
 • wsparcie w ilości 8 godzin (4 spotkania z pośrednikiem pracy x 2 godziny);
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi do lat 7 lub osobą zależną (dla 30% UP);
 1. 120-godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego egzaminem zewnętrznym oraz możliwością uzyskania uznanego na rynku certyfikatu – szkolenie zawodowe dotyczyć będzie wyłącznie zawodów/ branż z sektora białej lub zielonej gospodarki;
 • w ramach wsparcia zostanie utworzone maksymalnie 6 grup szkoleniowych średnio 10 osobowych;
 • decyzję o wyborze szkolenia UP podejmą po konsultacji z doradcą zawodowym, przy uwzględnieniu celów edukacyjnych i zawodowych sformułowanych w Indywidualnym Planie Działania;
 • każde szkolenie zostało przewidziane średnio na 120 godzin zajęć (20 spotkań x 6 godzin, spotkania średnio 4 x w tygodniu, łącznie 5 tygodni);
 • zaplanowana tematy szkoleń: Robotnik oczyszczania miasta, Opiekun osoby starszej i/lub niepełnosprawnej, Monter urządzeń energii odnawialnej, Instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kV, Obsługa koparko-ładowarki z elementami zielonej gospodarki;
 • catering podczas szkoleń zawodowych;
 • bezpłatne materiały szkoleniowe;
 • profesjonalna kadra trenerska;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • egzamin zewnętrzny oraz możliwość uzyskania uznanego na rynku certyfikatu;
 • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi do lat 7 lub osobą zależną (dla 30% UP);
 1. 3-miesięcznego płatnego stażu
 • 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie; a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • badanie lekarskie;
 • ubezpieczenie NNW;
 • stypendium stażowe;
 • zwrot kosztów dojazdu na staż;
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi do lat 7 lub osobą zależną (dla 30% UP);
 • opiekun stażysty ze strony pracodawcy (któremu przysługuje wynagrodzenie).

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy zapoznać się z regulaminem udziału w projekcie oraz złożyć w biurze projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy docelowej. Zgłoszenie udziału w projekcie może nastąpić nie tylko w oparciu o formularze ale także np. przez telefon (dla os. z niepełnosprawnością wzroku).

PLANOWANE EFEKTY

Do głównych rezultatów należy zaliczyć:

 1. wyższy poziom efektywności zatrudnieniowej:
 • dla osób w wieku 50 lat i więcej – 38%;
 • dla kobiet – 44%;
 • dla osób z niepełnosprawnościami – 38%;
 • dla osób o niskich kwalifikacjach – 34%;
 1. uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych zewnętrznym certyfikatem przez min. 60% UP.

W ramach projektu gwarantujemy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 057 529,34 PLN
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 846 023,47 PL

Share This

Zaciekawił Cię ten artykuł?

Podziel się nim ze znajomymi :)