Czym są dofinansowane bony szkoleniowe?

Szkolenia rozliczane za pomocą bonów szkoleniowych EFS

Czym właściwie są szkolenia dofinansowane oraz bony szkoleniowe?

bony szkoleniowe z UniiSzkolenia dofinansowane są to kursy o różnej tematyce, finansowanie których zapewnia Unia Europejska. W latach 2007 – 2013 Polacy mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń z różnej tematyki w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL).

Obecnie następcą PO KL jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Finansowanie z nowego programu operacyjnego jeszcze nie ruszyło, a prace nad ustaleniem formy dofinansowania szkoleń wciąż trwają. Jednym z rozliczeń mogą być bony szkoleniowe.

Bon szkoleniowy może być jedną z form rozliczenia dofinansowania na szkolenia i edukację dla pracowników firm z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. W przypadku bonów szkoleniowych przedsiębiorca sam będzie mógł wybrać instytucję szkoleniową (czyli inaczej niż w programie PO KL) oraz odpowiadające mu szkolenie i rozliczyć je za pomocą bonów szkoleniowych, które może otrzymać z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Najnowsze informacje dotyczące szkoleń dofinansowanych oraz postępów nad pracami związanymi z postępami nad formą finansowania szkoleń  zamieszczamy stale w dziale Aktualności. Poniżej można się zapoznać z podstawowymi instrumentami i narzędziami związanymi z finansowaniem szkoleń w nowej perspektywie.

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ odniesienia (osiem poziomów odniesienia), które wiążą systemy kwalifikacji posczególnych krajów.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis hierarchii poziomów kwalifikacji wpisanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w Polsce. PRK składa się z ośmiu poziomów kwalifikacji, obejmuje edukację formalną i nieformalną.

Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK)

Opis hierarchii poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danej branży. Umożliwiają uporządkowanie oraz zapewnienie porównywalności kwalifikacji w branży.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Publiczny rejestr, który ma obejmować kwalifikacje nadawane w Polsce.

Kompetencja

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. Kompetencje powinny być opisane w języku efektów uczenia się.

Kwalifikacja

Jest  to określony zestaw kompetencji

Efekty uczenia się

Zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabywanych w procesie uczenia się

Walidacja

Proces sprawdzania, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte

Certyfikacja

Formalny dokument, stwierdzający uzyskanie określonej kwalifikacji

Instytucja walidująca

Instytucja przeprowadzająca walidację (np. centrum egzaminacyjne)

Instytucja certyfikująca

Instytucja uprawniona do nadawania kwalifikacji i wydania formalnego dokumentu (certyfikatu)

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR)

Internetowa baza zawierająca informacje o usługach edukacyjnych świadczonych przez różnego typu podmioty z możliwością dokonania oceny usługi, z której się skorzystało.

Podmiotowe Finansowanie Kształcenia (PFK)

Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd w Krakowie. Głównym celem projektu jest przetestowanie i wdrożenie nowego systemu dystrybucji środków z Unii Europejskiej (na szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) za pośrednictwem bonu szkoleniowego.

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)

Standardy zapewniające wysoką jakość usług edukacyjno-szkoleniowych świadczonych przez daną instytucję szkoleniową.

Znak Jakości MSUES

Gwarancja szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Bon Szkoleniowy

Jest to forma dotacji na szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Mikroprzedsiębiorstwo

Jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie oraz jego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo

Jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie oraz jego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo

Jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Share This